Servo-wormwiel vertragingskasten voor elke as

V-drive is nu beschikbaar in een advanced, basic en value uitvoering. U vindt bij ons de juiste precisie voor elke toepassing tot 6.000 RPM, van 15 tot 3 – optioneel 2 – boogminuten. Over de drie uitvoeringen heen bestaan 7 verschillende uitgangen en alle kasten zijn beschikbaar in roestvrije uitvoeringen, geschikt voor hygienic design.

De lijnen zijn visueel eenvoudig te identificeren: V-drive advanced heeft naast het afdekplaatje een blauwe rand, de value-lijn kreeg een grijs aluminum randje en de basic versie is in gewoon aluminium uitgevoerd.

V-Drive, technische fiche

De belangrijkste ontwikkelingen samengevat.

 1. V-Drive Basic – fluisterstil lichtgewicht
 2. Deze nieuwe wormwielvertragingskasten lenen zich perfect voor prijsgevoelige toepassingen die minder veeleisend zijn op het gebied van de maximale torsiespeling. V-Drive Basic is verder uniek door zijn lage gewicht. Dat zorgt voor energiebesparing bij toepassingen met bewegende machineassen. Daarnaast zorgt de vertandingsgeometrie voor een efficiënte overbrenging die hoge toerentallen toelaat. Het maakt de reductiekast stil en soepel, met een geluidssterkte van max. 65 dBA bij volledige belasting en niet meer dan 50 dBA bij gemiddelde toerentallen.

  Overige eigenschappen:

  • Beschikbaar in 3 groottes (040, 050 en 063)
  • Lichtgewicht van resp. 7,4 en 12 kg
  • Uitvoering met holle en massieve as
  • Vijf verschillende overbrengingsverhoudingen
  • Torsiespeling van 10 tot meer dan 15 arcmin
  • Bestand tegen omgevingstemperaturen van -15° tot en met +40°C
  • Beschermingsgraad IP64
  • Verkrijgbaar als corrosiebestendige versie met gegoten aluminium behuizing en roestvrijstalen motorbevestigingen
  • Optioneel: sterkere lagers voor hoge axiale krachten

   

 3. Meer koppel en een lagere torsiespeling voor V-Drive Value en V-Drive Advanced
 4. V-Drive Value (vroeger V-Drive eco) en nu V-Drive Advanced (voorheen V-Drive+) beschikken over 20% extra koppel en een verbeterde torsiespeling. Zo heeft de V-Drive Value een torsiespeling van 6 arcmin (t.o.v. 8 arcmin) en de V-Drive Advanced tot 2 arcmin.

Hier voelt de V-Drive zich thuis

V-Drive wormwielvertragingskasten worden typisch gebruikt in:

 • Geautomatiseerde lineaire modules
 • Bedieningsassen en aandrijfriemen in voedselverwerkings- en verpakkingsindustrie
 • Gereedschapswisselaars en draaibanken voor machinegereedschappen
 • Snijmachines voor textiel

V-Drive, toepassingen
V-Drive - Contacteer me

INIRA

Installer des crémaillères plus vite, plus précisément et sans déchets
L’innovation est inscrite dans nos gènes ; nous intégrons dès que possible les toutes dernières possibilités techniques dans nos produits, et répondons sans attendre aux besoins que nous identifions chez nos clients. C’est ainsi qu’INIRA – la nouvelle référence en matière d’installation de crémaillères – a vu le jour.

Une innovation révolutionaire
Nous avons démarré avec une nouvelle méthode de fixation des crémaillères, rendant superflue l’utilisation de serre-joints. Nous y avons ensuite ajouté une manière d’enchâsser parfaitement les crémaillères l’une dans l’autre, avant de développer le « pinning » INIRA. La fixation des crémaillères est ainsi désormais à la portée de tous.

INIRA: pinnen zonder boren of afval

INIRA: fixer sans forer ou déchets

Ne pas fixer les crémaillères présente un avantage majeur : l’absence de déchets. En effet, mieux vaut éviter que des éclats métalliques ne se retrouvent dans votre machine. Sans compter que forer des trous pour ensuite nettoyer les éclats est une opération chronophage. Avec INIRA, vous pouvez fixer les crémaillères sans forer, et donc sans générer de tels déchets. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un marteau mou ; nous fournissons les chevilles et les douilles avec la crémaillère.

L’installation des crémaillères avec INIRA vous offre :

 • jusqu’à 50 % de gain de temps lors du serrage
 • une charge physique moindre pour vos travailleurs
 • la possibilité de concevoir des machines plus compactes
 • une adaptation plus rapide et plus précise de la transition entre les crémaillères
 • une fixation simple des crémaillères, sans déchet
 • 97 % de gain de temps pour la fixation d’une crémaillère

Cette innovation simplifie la fixation et l’alignement des crémaillères, désormais à la portée de tous.

Découvrez INIRA, la nouvelle référence pour l’installation des crémaillères.

Installer des crémaillères plus vite, plus précisément et sans déchet

INIRA

Tandheugels sneller, preciezer en zonder afval installeren
Innovatie is een constante voor ons; we verwerken de nieuwste technische mogelijkheden zo snel als mogelijk in onze producten, en spelen in op de noden die we bemerken bij onze klanten. Zo is INIRA ontstaan, de nieuwe standaard om tandheugels te installeren.

Een revolutionaire innovatie
We startten met een nieuwe methode om tandheugels vast te klemmen, die lijmknechten of ‘sergeanten’ overbodig maakt. Daar koppelden we een manier aan om tandheugels perfect in elkaar te laten overgaan en ten slotte ontwikkelden we de INIRA pinning. Daarmee is het fixeren van tandheugels voor iedereen haalbaar.

INIRA: pinnen zonder boren of afval

INIRA: pinnen zonder boren of afval

Een belangrijk argument om tandheugels niet te fixeren, is het afval dat daarbij geproduceerd wordt. Metaalschilfers hou je graag uit je machine. Gaten boren en het afval nadien opkuisen is bovendien een tijdrovend werk. Met INIRA kunt u tandheugels fixeren zonder te boren en dus zonder afval te genereren. Het enige wat u nodig heeft is een zachte hamer; de pins en hulzen krijgt u van ons bij de tandheugel.

De installatie van tandheugels met INIRA biedt u:

 • tot 50% tijdswinst bij het vastklemmen
 • verminderde fysieke belasting van uw arbeiders
 • de mogelijkheid om compactere machines te ontwerpen
 • snellere en preciezere aanpassing van de overgang tussen tandheugels
 • eenvoudige fixatie van tandheugels, zonder afval
 • 97% tijdswinst bij het fixeren van een tandheugel

Deze innovatie maakt het vastklemmen en uitlijnen van tandheugels eenvoudiger, en biedt iedereen de mogelijkheid om tandheugels op een eenvoudige manier te fixeren.

Ontdek INIRA, de nieuwe standaard in het monteren van tandheugels.

INIRA-tandlatten sneller, preciezer en zonder afval installeren

Technologie in de kijker: Uitbreiding van het V-Drive portfolio

Voor elke as de juiste prestaties. Het kan met de uitbreiding van het V-Drive portfolio van de servo-wormwielreductiekasten.

v-drive-familienbild

Nieuw ontwikkelde V-Drive Basic – fluisterstil lichtgewicht

Deze nieuwe wormwielreductiekast leent zich perfect voor prijsgevoelige toepassingen die niet veeleisend zijn op vlak van max. torsiespeling. Maar wat maakt de V-Drive Basic nog zo uniek? Het lage gewicht zorgt voor energiebesparing bij toepassingen met bewegende machineassen. Daarnaast zorgt de vertandingsgeometrie voor een efficiënte overbrenging die hoge toerentallen toelaat. Het maakt de reductiekast stil en soepel, met een geluidssterkte van max. 65 dBA bij volledige belasting en niet meer dan 50 dBA bij gemiddelde toerentallen.

Overige eigenschappen:

 • Beschikbaar in 2 groottes (050 en 063)
 • Lichtgewicht van resp. 7,4 en 12 kg
 • Uitvoering met holle en massieve as
 • Vijf verschillende overbrengingsverhoudingen
 • Torsiespeling van 10 tot meer dan 15 arcmin
 • Bestand tegen omgevingstemperaturen van -15° tot en met +40°C
 • Beschermingsgraad IP64
 • Verkrijgbaar als corrosiebestendige versie met gegoten aluminium behuizing en roestvrijstalen motorbevestigingen
 • Optioneel: sterkere lagers voor hoge axiale krachten

Technologische upgrade van V-Drive eco en V-Drive+ – meer koppel en lage torsiespeling

Twee versies binnen ons wormwiel-gamma zijn geoptimaliseerd en hebben ook een nieuwe naam gekregen: de V-Drive eco heet voortaan V-Drive Value en onze V-Drive+ is nu V-Drive Advanced. Beide reductiekasten beschikken over 20% extra koppel en een verbeterde torsiespeling: zo heeft de V-Drive Value een torsiespeling van 6 arcmin (t.o.v. 8 arcmin bij de voorganger V-Drive eco) en de V-Drive Advanced doet het nu met 2 arcmin (t.o.v. 3 arcmin bij de oude V-Drive+).

Toepassingen:

 • Geautomatiseerde lineaire modules
 • Bedieningsassen en aandrijfriemen in voedselverwerkings- en verpakkingsindustrie
 • Gereedschapswisselaars en draaibanken voor machinegereedschappen
 • Snijmachines voor textiel

Technologie à l’honneur: Extension du portfolio V-Drive

Les performances parfaitement adaptées à chaque axe. C’est possible grâce à l’extension du portfolio V-Drive de nos servoréducteurs à vis sans fin.

v-drive-familienbild

Le nouveau développé V-Drive Basic – poids plume chuchoteur

Ce nouveau servoréducteur à vis sans fin s’adapte parfaitement aux applications sensibles au prix qui n’exigent pas beaucoup au niveau du jeu de torsion maximal. Mais c’est quoi exactement qui rend le V-Drive Basic si unique aussi? Le faible poids permet de réaliser des économies d’énergie sur des axes de machines mobiles. En plus, la géométrie de l’engrenage assure une transmission efficace permettant des vitesses élevées. Le réducteur fonctionne aussi très calme et lisse, avec un volume de max. 65 dBA à pleine charge sans dépasser 50 dBA à vitesse moyenne.

Autres caractéristiques:

 • Disponible en 2 tailles (050 et 063)
 • Poids plume de resp. 7,4 et 12 kg
 • Version avec arbre creux ou arbre plein
 • Cinq rapports de réduction différents
 • Jeu de torsion allant de 10 arcmin à plus de 15 arcmin
 • Résistant aux températures ambiantes entre -15° et +40°C
 • Classe de protection IP64
 • Disponible en version résistant à la corrosion, avec un carter plaqué nickel en aluminium coulé et des composants de montage du moteur en acier inoxydable
 • Optionnel: des roulements plus solides pour hautes forces axiales

Mise à jour technologique du V-Drive eco et V-Drive+ – plus de couple et jeu de torsion réduit

Deux versions de notre gamme à vis sans fin sont optimisées et ont également un nouveau nom: le V-Drive eco s’appelle maintenant V-Drive Value et notre V-Drive+ est désormais V-Drive Advanced. Les deux réducteurs disposent de 20% plus de couple et un mieux jeu de torsion: le V-Drive Value a un jeu de 6 arcmin (quant à 8 arcmin chez le prédécesseur V-Drive eco) et le V-Drive Advanced 2 arcmin (quant à 3 arcmin chez l’ancien V-Drive+).

Applications:

 • Modules linéaires automatisés
 • Axes de transfert et courroies d’entraînement pour industries de production alimentaire et d’emballage
 • Changeurs d’outil et tables tournantes pour les machines-outils
 • Machines de coupe de textiles